CSR Activity
Design & Manufacturing of Fresh Frozen Seafood,
Frozen Value Added Seafood, Pork and Poultry Products
 
  COPYRIGHT ã 2010 TEP KINSHO FOODS CO.,LTD.   ALL RIGHTS RESERVED.
BANK Rate  HOME |  PROFILE | PRODUCT |  CERTIFICATED  |  CONTACT |  LOCATION
 
 
Bookmark and Share
1. กิจกรรม เยี่ยมชม/ศึกษา/ดูงาน
2. กิจกรรม ขอบคุณลูกค้า
 
 
3. โครงการพัฒนา ศักยภาพทางการตลาด (UTCC & TKF)
4. โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต และบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ รร.วัดบ้านขอมฯ
5. กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
6. โครงการจัดสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ.วัดโสภณาราม (วัดบ้านขอม) สมุทรสาคร