บริษัท เทพ คินโช ฟูดส์ จำกัด

ทำการผลิตเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง ในรูปแบบพร้อมปรุง (Ready to cook)
และพร้อมรับประทาน (Ready to eat)        
76/1-2 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
0-3486-4331-5, 0-3483-4095-7
0-3486-4336, 0-3483-4094, 0-3483-4488
callcenter@tepkinsho.com
www.tepkinsho.com
กรุงเทพฯ
160 /54-55 อาคารไอทีเอฟ สีลมพาเลส ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2237-2450-1 โทรสาร 0-2237-2452
อเมริกา , ญี่ปุ่น
7 มิถุนายน พ.ศ. 2531 
สิงหาคม 2533
130 ล้านบาท
ประมาณ 500 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นไทย ร้อยละ 77 และต่างชาติ ร้อยละ 23
20 ไร่ (32,000 ตารางเมตร)
ประมาณ 30 ตันต่อวัน
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ
ประมาณ 1,300 -1,500 ล้านบาทต่อปี
ประมาณ 2,500 คน
โครงสร้างองค์กร
Design & Manufacturing of Fresh Frozen Seafood,
Frozen Value Added Seafood, Pork and Poultry Products
 
  COPYRIGHT ã 2010 TEP KINSHO FOODS CO.,LTD.   ALL RIGHTS RESERVED.

BANK Rate 
Bookmark and Share
ชื่อ

วัตถุประสงค์

โรงงาน/สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่อยู่อีเมล์
เว็บไซด์
สำนักงานสาขา
                         

สำนักงานผู้แทนบริษัท
จดทะเบียนบริษัท
เปิดดำเนินกิจการ
เงินทุนจดทะเบียน
เงินลงทุนในโครงการ
ผู้ถือหุ้น
พื้นที่โรงงาน
กำลังการผลิต
ประเทศคู่ค้า
มูลค่าขาย
จำนวนลูกจ้าง

PROFILE
 
Company Name:

Objective:

Head Office/Factory:
Telephone:
Facsimile:
Email:
Web Site:
Branch Office:


Representative Office:
Firm Registration:
Commencing Operation:
Registered Capital:
Project Investment:
Shareholder:
Factory Area:
Production Capacity:
Trading Partners' Countries:
Sales Value:
Number of Employee:
Tep Kinsho Foods Company Limited

Manufacturer of the Frozen Food Products in forms of the ready to cook and ready to eat
for the exportation.
76/1-2 Moo 3, Ekkachai Road, Tambol Na-dee, Amphoe Mueang, Samut Sakhon 74000, Thailand.
+66(0)3486 4331-5, (0)3483 4095-7
+66(0)3486 4336, (0)3483 4094, (0)3483 4488
callcenter@tepkinsho.com
http://www.tepkinsho.com
Bangkok
9th Floor, ITF Silom Palace Building, 160/54-55 Silom Road, Surawong, Bangkok 10500, Thailand.
Telephone: +66(0)2237 2450-1 Facsimile: +66(0)2237 2452
USA , JAPAN
June 7, 1988
August 1990
130 million Baht
About 500 million Baht
77% for Thai shareholders and 23% for Aliens.
20 rai (32,000 square meters)
A grand total of 30 metric tons/day
Japan, U.S.A., and others.
About 1,300.-~1,500.- million Baht per year.
2,500 persons
Organization
  HOME |  PROFILE | PRODUCT |  CERTIFICATED  |  CONTACT |  LOCATION