# Division Position Requirements Degree Quantity
ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา,ทางเคมี ดำเนินงานตามหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการ เพื่อคงไว้ซึ่งการรับรองของกรมประมง

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักรกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ >>> วุฒิการศึกษา ม.6 มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องจักรไลน์ผลิต ไม่น้อยกว่า 5 ปี