# Division Position Requirements Degree Quantity
จัดทำแผนฝึกอบรม,แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บันทึกประวัติลูกจ้าง ประวัติการฝึกอบรม ตรวจสอบการลางานของลูกจ้าง อบรมยื่นส่งศูนย์พัฒนาผีมือแรงงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ขับรถ Food Mobile จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน รวมถึงดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงานภายในรถ

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักรกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ >>> วุฒิการศึกษา ม.6 มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องจักรไลน์ผลิต ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ตรวจสอบกระบวนการผลิต